Dokumentation av bebyggelsen inom centrala Grythyttan

Den centrala delen av Grythyttan innehåller en unik trähusbebyggelse av riksintresse för kulturmiljövården. Samhället har sitt ursprung i en medeltida bergsmansby uppbyggd kring en hytta för järnframställning intill forsen mellan sjöarna Sörälgen och Torrvarpen. Hyttan som förmodligen tillkom på 1400-talet blåstes ned sista gången 1883. Grythyttans kyrka uppfördes 1632. Som en följd av Hellefors silververks etablering 1639, erhöll Grythyttan stadsrättigheter 1644. Stadsprivilegierna drogs dock in 1682. Samhället levde dock vidare som handelsplats för den omgivande bygden och vid hyttplatsen fortsatte järntillverkningen. Järnvägen nådde Grythyttan 1879.

Bebyggelsen i den centrala delen av Grythyttan har en äldre stadsmässig karaktär. Enkla välgjorda timmerhus klädda med träpanel, oftast rödfärgade, dominerar bebyggelsebilden. Ett typiskt inslag med lokal prägel är takskiffern. Grythytteskiffern började användas som takmaterial från slutet av 1700-talet och fick en mer allmän spridning på 1800-talet.

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön i Grythyttan utgör en viktig resurs för kommunens framtida utveckling. Hällefors kommun har därför under 2006 genomfört en komplett fotodokumentation av byggnader i Grythyttans centrala del. Fotografierna har samlats i en databas och kan lätt nås via en översiktlig karta eller register över fastigheterna. I databasen har även Örebro läns museums byggnadsinventering från 1976, med svartvita fotografier och byggnadsbeskrivningar lagts in.

Information om hur sökning i databasen görs finns under rubriken Instruktioner.